Grid

Lovpligtig information

Her har vi samlet al lovpligtig information vedrørende skolen.

Kvalitets- og evalueringssystem

Kvalitets- og evalueringssystem

Kvalitets- og evalueringssystem

Kvalitets- og evalueringssystem

Kvalitets- og evalueringssystem

1. Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Roskilde Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering består en fastlagt procedure for processen og en samlet systematik for opfølgning, som beskrives i det følgende. Fokus er at forbedre undervisningen og de rammer, som undervisningen foregår indenfor.

Systemet tilrettelægges med udgangspunkt i de overordnede formål for de gymnasiale uddannelser i samspil med institutionens værdier og kultur og skal bidrage til, at målene konkretiseres og udmøntes i praksis.

Skolens medarbejdere og elever inddrages i processen i videst muligt omfang, så kvalitetssystemet bliver et praktisk anvendeligt værktøj i skolens hverdag. Det er skolens øverste leder, der har det formelle ansvar for, at kvalitetssystemet fastlægges og anvendes.

2. Mål

Det fremgår af § 1 i Lov om de gymnasiale uddannelser, at uddannelsernes formål er at forberede eleverne til videregående uddannelse, at udvikle elevernes faglige indsigt og studiekompetence og personlige myndighed i et dannelsesperspektiv, samt at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

De retningsgivende mål for gymnasiale uddannelser, der fremgår af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016, skal sætte retning for elevernes læring og faglige niveau med det sigte, at skolerne udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, herunder at alle elever, uanset social baggrund, får realiseret deres potentiale bedst muligt gennem høj kvalitet i undervisningstilbuddene. Målene skal desuden sætte retning for øget indsats vedr. elevernes trivsel. Og endelig skal målene omfatte anvendelsen af de gymnasiale uddannelser som grundlag for videregående uddannelse.

3. Selvevaluering

Selvevaluering er et centralt værktøj i Roskilde Gymnasiums kvalitetsarbejde. Selvevalueringen er dels en proces, hvor Roskilde Gymnasium systematisk indsamler information og viden om undervisningen og rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling, og dels er selvevalueringen skolens kritiske gennemgang og vurdering af egen praksis.

4. Skolerapport

Den årlige selvevaluering udarbejdes som en del af den skriftlige skolerapport, som på baggrund af den indsamlede information og analyserede data beskriver evalueringen, herunder hvordan Roskilde Gymnasium har præsteret i forhold til skolens egne fastsatte mål samt realiseringen af de centralt fastsatte mål.  Skolerapporten drøftes i bestyrelsen for at sikre den løbende udvikling af skolens faglige og pædagogiske kvalitet. Herefter offentliggøres den på institutionens hjemmeside i september måned. Skolerapporten rummer således dels de nye mål og handleplaner, dels Roskilde Gymnasiums årlige opfølgningsplan.

Her kan du læse vores skolerapporter:

Skolerapport 2022-2023

Skolerapport 2021-2022

Skolerapport 2020-2021

Skolerapport 2019-2020

5. Opfølgningsplan

På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en skriftlig opfølgningsplan som en del af skolerapporten. Opfølgningsplanen præciserer ændringsbehov, tiltag og fortsatte og nye operationelle kvalitetsmål. Desuden vil det fremgå af planen, hvordan de aktiviteter og særlige indsatser, der igangsættes, skal gennemføres og evalueres.

Skolerapportens opfølgningsplan opstiller en detaljeret tidsplan samt en angivelse af, hvem i organisationen der er ansvarlig for, at de enkelte aktiviteter udmøntes og målene nås. I skolerapporten udfoldes opfølgningsplanen desuden grafisk i et skema som et praktisk anvendeligt værktøj for skolen selv og samtidig et overskueligt overblik for eksterne interessenter.

Skolerapport 2022-2023

Skolerapport 2021-2022

Skolerapport 2020-2021

Skolerapport 2019-2020

6. Procedure for inddragelse af medarbejdere og elever

Et centralt element i Roskilde Gymnasiums strategiske arbejde med kvalitetsudvikling er, at medarbejdere såvel som elever inddrages i processen. Det er vigtigt for skolen, at der skabes en åben og gennemsigtig kvalitets-udviklingsproces, hvor der er fastlagte og synlige rammer og procedurer for, hvordan de enkelte parter på skolen og eksterne interessenter inddrages og informeres om kvalitetsudviklingen og resultatvurderingen.

Pædagogiske samlinger, pædagogiske arrangementer, møder, diskussion i pædagogisk råd og elevrådet, faglige oplæg, seminarer m.m. bruges aktivt til at understøtte skoles kvalitetsarbejde og for at sikre medejerskab blandt medarbejderne, ligesom elevrådet inddrages kontinuerligt i kvalitetsarbejdet og bidrager med væsentlig førstehåndsviden om vurderingen af effekten af forskellige tiltag. Initiativer der er forankret i team, i faggrupper, i ad-hoc nedsatte grupper eller hos en ansat er desuden være et oplagt punkt i MUS-samtaler.

7. Trivselsmålinger

Roskilde Gymnasium gennemfører en årlig trivselsmåling med henblik på at forbedre elevernes trivsel og læringsmiljøet på skolen. Trivselsmålingen fungerer som et pædagogisk og strategisk redskab, der fokuserer på elevernes faglige og sociale trivsel. Roskilde Gymnasium har udvider det nationale spørgeskema med et kort spørgeskema om undervisningsmiljø, som alle elever skal besvare. Herudover har skolen for eleverne i 1.g et yderligere spørgeskema med spørgsmål om grundforløbet og skolestarten og for 1.hf er der et spørgeskema om skolestarten.

Trivselsmålingen fungerer som et dialogredskab på skole- og klasseniveau til at igangsætte eller intensivere trivselsfremmende indsatser. Således gennemfører teamleder i alle klasseteam en opfølgende dialog med klassen på baggrund af resultaterne samt udformer en konkret handleplan, som sendes til ledelsen for opfølgende dialog.

Find Roskilde Gymnasiums trivelsmålinger for hf og stx på uddannelsesstatistik.dk

Vælg først afdeling: Roskilde Gymnasium -> derefter vælg enten hf eller stx. Når du har valgt hf eller stx, kan du se elevtrivselsundersøgelserne fra 2020-23 for den pågældende uddannelse.

Overblik over elevtrivsel på STX, Roskilde Gymnasium, 2021

Overblik over elevtrivsel på HF, Roskilde Gymnasium 2021

Samlet oversigt over svarfordeling i elevtrivselsundersøgelserne - 2018, 2019, 2020 og 2021

8. Samspil med øvrige kvalitetsinitiativer og aktiviteter

Roskilde Gymnasium har desuden fastlagt en strategi for den interne, regelmæssige evaluering af undervisningen (undervisningsevaluering) og elevernes faglige standpunkt og udvikling (jf. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser § 19 og 3 Lov om de gymnasiale uddannelser § 28 Stk. 3). Dette sker med henblik på at sikre medinddragelse af eleverne ift. tilrettelæggelse af undervisningen og bidrage til at sikre, at eleverne har viden om deres faglige standpunkt, og hvordan de fremadrettet kan udvikle og forbedre deres faglige og personlige udbytte af undervisningen.

Undervisere ved Roskilde Gymnasium gennemfører minimum to årlige undervisningsevalueringer for hvert hold. Alle evalueringer skal bestå af en anonym fase, en opfølgende dialog i klassen samt en opfølgningsplan, som vedtages af elever og underviser i fællesskab. Undervisningsevalueringerne kan indgå i en efterfølgende dialog med ledelsen og med teams.

Undervisere ved Roskilde Gymnasium har desuden en dialog med eleverne om det faglige standpunkt og udvikling for hver elev. Det vil typisk finde sted to gange årligt. Fokus er på konkrete og fremadrettede anvisninger på elevens muligheder for faglig udvikling.

Strategien offentliggøres på skolens hjemmeside.

9. Lokalt årshjul for kvalitetsarbejdet

August

Karakterdata

September

Elevtal og frafald

KPI‐beregning

Afrapportering til bestyrelsen

Ny skolerapport (Mål og handlingsplaner)

Offentliggørelse af skolerapport

Oktober

Overgang til videregående uddannelse

Elevtrivselsundersøgelse

Løfteevnetal

November

Frafald

Undervisningsevaluering

December

ETU-rapport

Januar

ETU-opfølgning

Elevtal og frafald

Februar

Teamopsamling ETU

Undervisningsevaluering

Marts

Status på mål og handlingsplaner

Undervisningsevaluering

Juni

Eksamensdata

Drøftelse af nye mål

Opstart på skolerapport

Kvalitets- og evalueringssystem

Økonomi under uddannelsen

Økonomi under uddannelsen

Økonomi under uddannelsen

Økonomi under uddannelsen

Økonomi under uddannelsen

SU

Når du er fyldt 18, så er du berettiget til at få SU fra kvartalet efter din fødselsmåned.

Læs mere om SU og SU-vejledning på Roskilde Gymnasium.

Studiekort

Hvad kan du bruge et studiekort til?

Som elev på Roskilde Gymnasium får du et studiekort, som du kan bruge til at legitimere dig med til bl.a. fester på vores skole og de andre ungdomsuddannelser i Roskilde. Nogle steder i ind- og udland kan du også opnå rabatter med dit studiekort. Studiekortet er gratis.

Ny elev - sådan bestiller du et studiekort

For at få et studiekort, skal du uploade et vellignende foto på Systemfotos hjemmeside (nyt vindue).

Billedet skal være taget lige forfra og ikke for tæt på. Hele hovedet skal være med og baggrunden skal være lys, altså noget der ligner et pasfoto. Hvis du uploader billedet efter skolestart, skal du selv betale for at få et studiekort – og det koster 100 kr.

Har du mistet dit studiekort?

Bliver dit studiekort væk, kan du bestille et nyt ved at uploade det på  på Systemfotos hjemmeside (nyt vindue). Bemærk, at det kun er muligt at genbestille studiekort på denne side, og det koster 100 kr. Efter modtagelse af bestilling og betaling, fremsendes dit kort til skolen, og skolen giver dig besked om, at du hente det på kontoret.

Traditionen tro vil der også i år komme en fotograf på skolen for at tage billeder af dig og din klasse, som du via nettet vil kunne bestille i forskellige fotopakker. Du vil ved fotograferingen modtage et login, som efter få dage kan bruges til din bestilling. Billederne leveres til skolen, når de er klar.

Udgifter til studieture og ekskursioner
 • Éndagsekskursioner med en egenbetaling på 80 kr. har mødepligt. På ekskursioner med en højere egenbetaling skal der tilbydes et alternativt fagligt tilbud til elever, der ikke ønsker at deltage. Ved alle ekskursionerne er beløbene eksklusiv mad, lommepenge og ikke-programsatte punkter.
 • Flerdages indlandsekskursioner: Max. 900 kr.
 • Studieture i 2.g/1.hf max. 4000 kr. Herudover kommer udgifter til mad og lommepenge.
 • Studieture uden for Europa: Ca. 8000 kr. afhængig af flypriser. Herudover kommer udgifter til mad og lommepenge.
 • Udlandsekskursioner for sprogfag: Max. 2500 kr.
 • Roskilde Gymnasium dækker ikke elevers eventuelle tab i forbindelse med aflysninger af studierejser, rejser, ekskursioner og lignende.

Udgifter til computer

Alle elever forventes af have en bærbar computer til rådighed.

Ingen udgifter til bøger og kopier

Roskilde Gymnasium dækker alle udgifter til bøger og kopier. Online opslagsværker og ordbøger stilles til rådighed af skolen.

Søg økonomisk støtte i Legatbogen

I Legatbogen (nyt vindue) kan du søge økonomisk støtte til diverse udgifter som fx studieture eller andre økonomiske grunde.

Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark

Økonomi under uddannelsen

Eksamen og terminsprøver

Eksamen og terminsprøver

Eksamen og terminsprøver

Eksamen og terminsprøver

Eksamen og terminsprøver

Regler for prøveaflæggelse

Her kan du læse mere om prøveaflæggelse, og hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøverne.

Terminsprøver

Eleverne kan se de præcise datoer, når de er logget ind i Lectio.

Skriftlig og mundtlig eksamen

De skriftlige og mundtlige eksamener starter d. 15. maj 2023.

Hele eksamensplanen offentliggøres d. 12. maj 2023.

Mål og krav

 • Eleven har pligt til at deltage i eksamensorienteringen i klassen.
 • Hvis eleven er forhindret i at deltage i eksamensorienteringen på grund af sygdom, skal eleven selv tage initiativ til at skaffe sig den givne information.
 • Hvis sygdom forhindrer en elev i at møde frem til en skriftlig eller mundtlig prøve, skal skolen straks underrettes. Sker dette ikke inden den pågældende prøves afslutning, betragtes eleven som udeblevet.
 • Eleven har pligt til at deltage ved mundtlige og skriftlige prøver. Udeblivelse uden gyldig grund fra en prøve, som fx lægedokumenteret sygdom, kan som konsekvens medføre udskrivning fra skolen uden varsel.
 • Sygeprøver forsøges afviklet inden sommerferien. Er dette ikke muligt, skal den afholdes til august.
 • Eleven har pligt til at møde til en skriftlig prøve 10 minutter før prøvens start.
 • Eleven må inden for de sidste 15 minutter først forlade en skriftlig prøve, når alle opgaver er indsamlet, og vagten giver lov til at gå. Eleven skal i øvrigt følge vagternes anvisninger.
 • I forbindelse med skriftlige prøver skal eleven selv opstille egen computer og printer mellem kl. 7.30 og kl. 8.30. Computere skal fjernes samme dag. Eleverne har pligt til at følge reglerne for brug af computere, som udleveres hvert år i januar med henblik på kommende terminsprøver, årsprøver og afsluttende prøver i sommerterminen. Du kan læse om reglerne for prøver og eksamen i  Almeneksamensbekendtgørelsen (nyt vindue)

Du kan læse om Udtrækningsregler ved eksamen i gymnasiet (STX) (nyt vindue)

Studie- og ordensregler

Du kan læse om skolens studie- og ordensregler.

Eksamensstatistik

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker (nyt vindue) om de gymnasiale uddannelser med baggrund i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (nyt vindue) På uddannelsesstatistik (nyt vindue) kan du finde Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelser i Danmark.

Karakterresultat

Eksamensresultat sommer 2022

8,2 for stx og 6,0 for hf

Eksamensresultat sommer 2021:

8,6 for stx og 6,9 for hf

Eksamensresultat sommer 2020:

8,1 for stx og 6,9 for hf

Eksamensresultat sommer 2019:

8,3 for stx og 6,4 for hf

Hvor mange af vores elever gennemførte det første år?

Fuldførelsesfrekvens for det første år

2021/2022

93 % for stx og 88 % for hf

2020/2021

94 % for stx  

2019/2020

95 % for stx og 88 % for hf

Overgang til videregående uddannelse

Hvor mange er i gang med en videregående uddannelse to år efter gennemført uddannelse.

2019

56,0 % for stx og 46,5 % for hf

2018

61,0 % for stx og 48,2 % for hf

2017

63,2 % for stx og 54 % for hf

Eksamen og terminsprøver

Indsatsområder

Indsatsområder

Indsatsområder

Indsatsområder

Indsatsområder

2016-2018 Undervisnings- og læringseffekt samt evaluering og feedback

Undervisnings- og læringseffekt

Mål
 • At fremme alle elevers læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Det vil sige, at vi skal løfte alle vores elever uanset deres faglige og sociale udgangspunkt. Øge løfteevnen.
 • At undersøge undervisningens indflydelse på elevernes læring i et fagkollegialt samarbejde.
 • Udvikle undervisning med højere læringseffekt.
 • At fremme elevernes motivation for læring.
 • At etablere fælles forløb i faggrupperne.

Indhold

Ledelse, lærere og elever skal arbejde sammen om at lære om læring.

I faggrupperne etableres der faglige sparringsgrupper med fokus på at udvikle den undersøgende tilgang og kontinuerlig udvikling af egen praksis. Der søges gennem konkrete observationer efter hvordan læring udmønter sig. Der er altså fokus på elevernes læring i form af en empirisk tilgang til deres handlinger, tænkning og følelser i en konkret undervisningssammenhæng.

Der kan i arbejdet med den faglige sparring være fokus på:

 • Synlig læring.
 • Feedback på de forskellige niveauer (opgaver/produkt, proces).
 • Motivation.
 • Faglig læsning.

Reformimplementering
Mål
 • Sikre en reformimplementering, hvor alle centrale elementer og uddannelsesprofiler i reformen sættes i værk, implementeres, forankres og evalueres.
 • Sikre alle medarbejdere er rettidigt informeret om aktiviteter og tiltag.

Indhold

Ledelse og lærere arbejder tæt sammen om implementeringen af reformen. Eleverne inddrages i nye tiltag og i evaluering af tiltagene, således at aktiviteter og tiltag løbende kan forbedres.

I faggrupperne er den faglige sparring mellem lærerne understøttende i forhold til nyt indhold i lærerplanerne. Desuden er der nedsat reformgrupper til at varetage forskellige områder i reformen.

For hf:

 • HF-reformimplementeringsgruppen
 • Udvikling af hf’s professionsrettede profil

For stx:

 • Grundforløbsgruppen
 • NV-gruppen
 • AP-gruppen
 • Skriftlig progression
 • Flerfaglighed
 • Evalueringssamtalen
 • Innovation

For både stx og hf:

 • Digital dannelse
 • International strategi
 • Verdensborgerskab og 17 verdensmål (skole, medarbejder og elev)
 • Skolestartsudvalg

 

Evaluering og feedback

Mål

At øge elevernes motivation og læring ved at udvikle evaluering og feedback.

Der skal i udviklingsarbejdet være fokus på:

 • At styrke elevernes stemme gennem elevindflydelse på undervisningen samt evaluering af undervisningen i en respektfuld dialog mellem elever og lærere
 • At styrke synlig læring med klare læringsmål, formidling af læringsstrategier og feedback på læringen

Indhold

2 elever (valgt af elevrådet), 3 lærere (valgt af PR), 1 pædagogiske projektleder (PU) og 2 ledelsesrepræsentanter

Gruppen udarbejder en procesbeskrivelse for undervisningsevalueringspraksis på RG baseret på data fra lærer- og elevundersøgelser. Gruppen arbejder målrettet med formidling af årshjulet for undervisningsevalueringspraksis på de enkelte årgange, og medlemmerne sikrer, at der er kommunikation om teamets arbejde i forbindelse med implementering af en styrket undervisningsevalueringspraksis. Gruppen fremstiller forslag til gode undervisningsevaluerings-former herunder ser på it-redskaber, som beskrives i gymnasieudspillet.

I foråret 2017 udarbejder gruppen en undersøgende proces, hvor effekten af den styrkede praksis inden for undervisningsevaluering kortlægges. Gruppen vil løbende inspirere til at flere team afprøver karakterfrie projekter, og styregruppen trækker på erfaringer fra HF, hvor evalueringssamtaler afprøves i skoleåret 2016-17.

2018-2021 Undervisning for færre ressourcer

Baggrund

Bestyrelsen på Roskilde Gymnasium har besluttet, at skolen skal gennemføre et indsatsområde ”Undervisning for færre ressourcer i fortsat høj kvalitet” for at muliggøre besparelse på undervisningen. Bestyrelse ønsker, at faggrupperne arbejder aktivt med at bevare undervisning i høj kvalitet men med et mindre ressourceforbrug jf. udefrakommende krav om på den ene side høj løfteevne og på den anden side årlige 2%-effektiviseringer. Projektet forankres i skolens faggrupper, der selv udpeger det eller de områder, som faggruppen vil arbejde med. 

Formål

At skolen samlet kan effektivisere undervisningen med mindst 3% pr. år og i alt 10% i skoleårene 2019-20, 2020-21, 2021-22 i alle skolens fag samtidig med at undervisningens kvalitet og skolens løfteevne udvikles bedst muligt. Hver faggruppe udpeger selv et eller flere område, som gennemføres som projekt for faggruppen. Der gennemføres målinger, der dokumenterer effektiviseringen, undervisningens kvalitet og elevernes læring.

2021-2023 Nye projekter i naturvidenskab og fremmedsprog

Baggrund

Roskilde Gymnasium ønsker de kommende år at styrke naturvidenskab og fremmedsprog gennem en flerårig indsats, hvor medarbejdere, elever og samarbejdspartnere gennem en række afgrænsede projekter inddrages i et udviklingsarbejde.

Indhold

Roskilde Gymnasium vil – udover de initiativer som allerede er i gang på skolen – i de kommende skoleår gennemføre mindst 5 afgrænsede projekter i henholdsvis naturvidenskab og i fremmedsprog, der skal bidrage med en markant styrkelse af naturvidenskab og fremmedsprog på skolen fremadrettet.

De primære fokuspunkter for de enkelte projekter er:

 • Hvordan og i hvor høj grad kan projektet skabe nye engagerende, fremadskuende og ambitiøse læringsmuligheder for skolens elever?
 • Hvordan og i hvor høj grad bidrager projektet til, at det bliver sjovere og mere lærerigt at være naturvidenskabelig og/eller fremmedsprogselev og lærer på skolen?
 • Hvordan og i hvor høj grad bidrager projektet til at fremme skolens arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål?
 • Hvilket potentiale rummer projektet for udbredelse til en stor gruppe af skolens elever og lærere, eventuelt på tværs af fag?
 • Hvilket potentiale rummer projektet for, at det kan blive et varigt projekt på skolen?

Roskilde Gymnasium modtog i juni 2021 Hempel-DTU Forskerskoleprisen 2021 for indsatsen i naturvidenskab.

Indsatsområder

Undervisning og undersøgelser

Undervisning og undersøgelser

Undervisning og undersøgelser

Undervisning og undersøgelser

Undervisning og undersøgelser

STX og HF på Roskilde Gymnasium

På Roskilde Gymnasium udbyder vi to uddannelser. Den 3-årige stx-uddannelse og den 2-årige hf-uddannelse.

 • Du kan tage en 3-årig stx-uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hos os kan du vælge blandt naturvidenskabelige, humanistiske, samfundsfaglige eller kunstneriske studieretninger.
 • Vi tilbyder mange valgfag fx dramatik, naturgeografi og erhvervsøkonomi. Du har også mulighed for at deltage i mange talentprogrammer fx Projekt Forskerspirer, U-faktor og Science Talenter.
 • Du kan gå på en 2-årig hf-uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. På hf har du mulighed for at vælge mellem fire fagpakker. Som hf-elev bliver du bl.a. undervist i, hvordan fagene kan bruges i praksis.

Undervisningsbeskrivelse

Her kan du se undervisningsbeskrivelser(nyt vindue). Bemærk, at undervisningsbeskrivelserne i Lectio kun bliver vist under prøveterminerne.

Elevtrivselsundersøgelser

Se elevtrivselsundersøgelser for stx og hf:

HF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

STX

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen (ETU) er udarbejdet d. 14. juni 2021 af undervisningsmiljørepræsentanter Rasmus Christensen, 2.u og Andrea Tarnø, 2.s samt rektor Henrik Nevers.

Indhold

 • Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøproblemer
 • Udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Undervisning og undersøgelser